Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut Szkoły Podstawowej

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JÓZEFA WILKOWSKIEGO

W ZALESIU ŚLĄSKIM


 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Podstawa prawna statutu
Statut opracowany na podstawie:
-    Konstytucja RP  z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483),
-    Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);
-    Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U.  z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),
-    Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów szkół i placówek (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.),
-    Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015  r., poz. 843),
-    Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r. poz. 532),
-   Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 893),
-    Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 ze zm. w 2014 r. , poz. 803),
-   Rozporządzenie MEN  z dnia  25  czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 959),
-   Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 ze zmianą z dniu  11 lutego 2014 r. Dz. U. z 2014 r., poz. 251),
-    Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i  etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. (tekst jednolity:  Dz. U. z 2014 r. poz. 243).
-    Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170),
-    Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. , poz. 395),
-    Rozporządzenie MEN  z dnia 25  marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2014 r., poz. 478),
-    Rozporządzenie MEN  z dnia  31  grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły do innego typu szkoły publicznej (Dz. U. z  2015 r., poz. 24),
-    Rozporządzenie MEN  z dnia 7  lipca  2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe  (Dz. U. z 2014 r., poz. 902),
-    Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego   (Dz. U. z 2015  r., poz. 1270)
-    Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół (Dz. U. z 2015  r., poz. 1214)
-    Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji wychowania dla bezpieczeństwa (Dz. U. z 2009 r. Nr 168),
-    Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., po. 498)
-    Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118).
-    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z ostatnią zmianą z 29 sierpnia 2014 r. – Dz. U. z 2014 r., poz. 1232).
-    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922),
-    Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z ostatnimi  zmianami  w 2014 r.  – Dz. U. z 2014 r., poz. 379 i 911).
-    Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r., poz. 1157),
-    Rozporządzenie MENiS z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (Dz. U. Nr 19, poz. 167),
-    Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie  i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113),
-    Rozporządzenie MENiS z dnia 8  listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516  ze zm. w 2014 r. , poz. 1150),
-    Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69),
-    Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1131),
-   Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki  (Dz. U. z 2011 r. Nr 176, poz. 1051).
-    Rozporządzenie MEN z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 28),
-    Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226),
-    Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887).
-    Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493),
-    Rozporządzenie MEN  z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie  zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1250),
-    Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 583),
-    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013  r.,  poz. 267),
-    Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 191),
-    Rozporządzenie MEN z dnia 17 grudnia  2010  r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych      i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23),
-    Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 167).
-    Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 902

 

NAZWA SZKOŁY I INFORMACJE OGÓLNE

§1


1.    Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Zalesiu Śląskim

2.    Siedziba szkoły: 47 - 150 Zalesie Śląskie, ul. Dworcowa 4
                           Telefon/faks - (77) 461-52-41
                           E-mail: spzalesie@lesnica.pl
                           Strona www.:  sp_zalesie_sl.wodip.opole.pl
3.    Ustalona nazwa używana jest przez Szkołę w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót nazwy.

4.    Szkoła Podstawowa w Zalesiu Śląskim jest sześcioletnią publiczną szkołą podstawową; świadectwo jej ukończenia uprawnia do kontynuowania nauki w gimnazjum.

5.    Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Leśnica.
 
6.    Organem sprawującym nad Szkołą nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Opolu.

7.    Nauka dla uczniów jest bezpłatna. Rodzice uczniów mogą przekazywać dobrowolne wpłaty na potrzeby Szkoły i poprawę warunków kształcenia własnych dzieci.

8.    Szkoła jest jednostką budżetową.

9.    W Szkole mogą być tworzone środki specjalne.

10.    Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy.

11.    Ilekroć w statucie jest mowa o:

1)    Szkole – oznacza to Szkołę Podstawową w Zalesiu Śląskim
2)    Gminie – oznacza to Gminę Leśnica
3)    Kuratorze – oznacza to Opolskiego Kuratora Oświaty
4)    Dyrektorze – oznacza to Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu Śląskim
5)    Radzie Pedagogicznej – oznacza to Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Zalesiu Śląskim
6)    Samorządzie Uczniowskim – oznacza to Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej  w Zalesiu Śląskim
7)    Radzie Rodziców – oznacza to Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Zalesiu Śląskim


§ 2


1. Ustalona nazwa (imię jest używane w pełnym brzmieniu)
Szkoła Podstawowa w Zalesiu Śląskim


1)    Na pieczęci używana jest nazwa „Szkoła Podstawowa w Zalesiu Śląskim”. Pieczęć urzędowa jest (z godłem w części środkowej) lub jej elektroniczny wizerunek umieszcza się na dokumentach szczególnej wagi, tj.: świadectwa, kopie świadectw, legitymacje szkolne, akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

2. Na stemplu: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śląskim
                       ul. Dworcowa 4
                       47-150 Leśnica


1)    Stempla szkoły używa się w pismach wychodzących ze szkoły np. zaświadczeniach, wnioskach, informacjach dla rodziców, opiniach itp.
2)    Stempla szkoły używa się w obiegu wewnętrznym np.: zarządzeniach dyrektora, pismach wewnętrznych np. kary, nagrody dyrektora, dokumenty szkolne, regulaminy, procedury, instrukcje itp.
3)    Stempla szkoły używa się w dokumentacji finansowej.

INNE INFORMACJE O SZKOLE

§ 3

1.    Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Leśnica. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny dla szkoły jest Kurator Oświaty w Opolu.

§ 4

1. Cykl szkolny wynosi 6 lat.

1)    Sześcioletni cykl kształcenia zgodny z ramowym planem nauczania w klasach I – VI i tygodniową liczbą godzin,
2)    Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki związane z organizacją dojazdu do szkoły i powrotu do domu oraz ze względu na czas pracy rodziców organizuje się zajęcia świetlicowe.
3)    Szkoła prowadzi zajęcia w świetlicy szkolnej wynikające z planu nauczania.
4)    Szkoła prowadzi:

a)    nauczanie indywidualne,
b)    w przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły oraz orzeczeniami i opiniami poradni psychologiczno – pedagogicznej istnieje możliwość zorganizowania nauczania indywidualnego, klasy wyrównawczej  i integracyjnej na zasadach określonych zarządzeniami MEN.


§ 5

1.    Do obwodu szkoły należą następujące miejscowości: Czarnocin, Zalesie-Popice, Zalesie Śląskie, Lichynia.

2.    Do szkoły mogą być przyjmowani za zgodą dyrektora uczniowie spoza obwodu, jeśli istnieją ku temu warunki. Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w regulaminie rekrutacji.

3.    Dziecko może spełniać obowiązek szkolny poza szkołą pod warunkiem uzyskania przez rodziców zezwolenia dyrektora szkoły. Rodzice na podstawie pisemnego oświadczenia są zobowiązani do zapewnienia dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym.
 
CELE I ZADANIA

§ 6

1.    Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustaw, oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych, także realizuje cele i zadania zawarte w programie wychowawczym szkoły, w szczególności:

1)    Umożliwia i uwzględnia optymalne warunki rozwoju uczniów,

a)    Począwszy od roku szkolnego 2014/2015 szkoła zapewnia uczniom dostęp do bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów klas I, a w roku szkolnym 2015/2016 dla I, II i IV, w następnych latach dla kolejnych klas. Podręczniki są wypożyczane uczniom przez bibliotekę szkolną i obowiązują przez 3 lata szkolne.  W przypadku uszkodzenia lub braku zwrotu podręcznika rodzice są zobowiązani do pokrycia kosztów zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością organu prowadzącego szkołę,
b) nauczyciel i uczniowie mogą korzystać z elektronicznego podręcznika pod warunkiem jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego,

2)    Przestrzega zasad bezpieczeństwa, oraz promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć szkolnych i przerw międzylekcyjnych,
3)    Uświadamia uczniom poczucie tożsamości narodowej w toku zajęć lekcyjnych,
4)    Określa szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania, opracowanego zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, określa zasady przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (WSO) – Załącznik 1
5)    Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia wynikających w szczególności: z niepełnosprawności, z niedostosowania społecznego, z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; ze szczególnych uzdolnień; ze specyficznych trudności w uczeniu się; z zaburzeń komunikacji językowej; z choroby przewlekłej; z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; z niepowodzeń edukacyjnych; z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą,

a)    Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest nieodpłatne,
b)    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,
c)    Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholog, logopedzi i inni.
d)    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
     •   ucznia;
     •   rodziców ucznia;
     •   dyrektora;
     •   pielęgniarki szkolnej;
     •   kuratora sądowego;
     •   nauczyciela, wychowawcy;
     •   specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
     •   poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
e)    W szkole pomoc udzielana jest w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć logopedycznych, porad i konsultacji oraz innych form, zależnych od możliwości finansowych szkoły,
f)    Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje się w formie:
     •   Zajęć rozwijających  uzdolnienia dla szczególnie uzdolnionych uczniów, prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 8;
     •   Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 8;
    •   Zajęć logopedycznych dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4;
     •   Zajęć rewalidacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie i zalecenia  PPP. (Rozporządzenie MEN z 20.01.2012r. w sprawie ramowych planów nauczania);
     •   Zajęć korekcyjno-kompensacyjnych  dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5,
g)    Dyrektor na podstawie opinii wychowawcy, pedagoga i nauczycieli ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. O udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dyrektor niezwłocznie, pisemnie informuje rodziców ucznia, któremu taka pomoc jest udzielana,
h) Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut,

6)    Zapewnia opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez: umożliwienie realizowania indywidualnych programów nauczania, ukończenia  szkoły w skróconym czasie, udziału w konkursach przedmiotowych i kołach zainteresowań, funkcjonujących na terenie szkoły. Uczeń ma prawo przystąpić do konkursów w innej szkole, jeżeli w szkole macierzystej takowego konkursu się nie organizuje,
7)    Zapewnia upowszechnienie wiedzy ekologicznej wśród młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska,
8)    Kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji RP, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka,
9)    Reprezentuje chrześcijański i etyczny  system wartości, za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki przy zachowaniu zasad pełnej tolerancji w odniesieniu do uczniów i osób o innych światopoglądach, przekonaniach religijnych,
10) Umożliwia uczniom naukę religii lub etyki, zgodnie z życzeniem rodziców. Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w nauce religii lub etyce nie może być powodem dyskryminacji,

a)    Organizacja religii w szkole odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155) oraz rozporządzeniem zmieniającym  z dnia 25.03.2014r. (Dz.U. nr 478)
b)    Religia i etyka w szkole są organizowane dla uczniów na życzenie ich rodziców;
c)    Szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż 7 uczniów danej klasy. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby uczniów niż 7, organ prowadzący szkołę w porozumieniu z kościołem organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym punkcie katechetycznym;
d)    Naukę etyki organizuje się w szkole bez względu na liczbę chętnych uczniów. Organizacja etyki nie wymaga porozumienia, o którym mowa w pkt. 10c.;

11) Wychowuje dla pokoju i demokracji,
12) Rozwija wartości tj. humanizm, sprawiedliwość, równość, wolność, przyjaźń oraz szacunek dla innych narodów i ich osiągnięć,
13) Uczy szacunku dla drugiego człowieka i poszanowania godności osobistej,
14) Motywuje do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, kształtuje wrażliwość na piękno, dobro, miłość, rozwija talenty artystyczne, literackie, muzyczne, przyrodnicze i inne,
15) Rozwija kulturę i sprawność fizyczną, kształtuje nawyki uprawiania sportu, turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku,
16) Organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez nauczanie indywidualne  po wydaniu orzeczenia PPP,
17) Określa zasady i formy współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki, uwzględnia ich prawo do znajomości zadań szkoły oraz przepisów prawa oświatowego,
18) Określa formy pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie,
19) Sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć  obowiązkowych i pozalekcyjnych:

a)    dyrektor szkoły jest zobowiązany do zapewnienia uczniom oraz pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w czasie ich pobytu w szkole;

20) Szkoła sprawuje indywidualna opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad:

a)    uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku poprzez ograniczenie wymagań i dostosowanie do możliwości na podstawie odpowiednich zaświadczeń lekarskich lub orzeczeń PPP;
b)    uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc doraźna poprzez zapewnienie bezpłatnego dożywiania, pomocy rzeczowej w miarę posiadanych środków,

21) Szkoła realizuje zadania z zakresu profilaktyki poprzez Program Profilaktyki,
22) Szkoła określa regulamin wycieczek,
23) Szkoła określa regulamin dyżurów nauczycielskich.

2. Działania szkoły dotyczą:

1)    efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych,
2)    organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki,
3)    tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów,
4)    współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
5)    zarządzania szkołą lub placówką.

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNEJ  UCZNIOM

§ 7

1. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom:

1)    posiadającym opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
2)    posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;
3)    nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem.

2.    Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, która polega na obserwacji zachowań,  obserwacji relacji poszczególnych uczniów z innymi ludźmi, analizują  postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują wytwory ucznia, opinie z poradni.  Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności / zdolności lub zaburzenia.

3.    W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno–pedagogiczną odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy w bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy.

4.    Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym z uczniem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę.  Wychowawca klasy  przekazuje informację na najbliższym posiedzeniu zespołu nauczycieli uczących w danej klasie, a jeśli termin planowanego zebrania jest odległy – otrzymany  komunikat zapisuje w dzienniku lekcyjnym/e-dzienniku/ Dzienniku Wychowawcy.

5.    Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana w formie zapisu w dzienniczku ucznia/ telefonicznie lub w trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem.

6.    W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę pomocy psychologiczno–pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca zasięga opinii nauczycieli uczących w klasie.

7.    Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia. Informację o spotkaniu nauczycieli pracujących w jednym oddziale wychowawca przekazuje z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

8.    Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia dyrektorowi szkoły.

9.    Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 7 współpracuje z rodzicami ucznia lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w szkole.

10.    Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno–pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę możliwości przydziału godzin nauczycielom w ramach art. 42 KN, z zachowaniem 40-godzinnego wymiaru czasu pracy.

11.    O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej. Wychowawca klasy wpisuje powyższą informację w Dzienniku Wychowawcy/e-dzienniku lub  listownie przekazuje na spotkaniu z rodzicem, zaś rodzic własnoręcznym podpisem potwierdza otrzymanie informacji.

12.    Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej swojemu dziecku.

13.    Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej swoim wychowankom.

§ 8

1.    Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.

2.    W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką PP.

3.    W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami
i uzdolnieniami uczniów.

4.    Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki.

5.    Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień  i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela.

§ 9

1.    W szkole powołuje się Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie  o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej Zespołem

2.    W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, pedagog szkolny oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole.

3.    Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem.

4.    W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:

1)    na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej;
2)    na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

5.    Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole są zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie o obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych. W przypadku braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu zespołu przez rodziców nie może uczestniczyć w pracach zespołu.

6.    Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

7.    Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program.

8.    Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) zawiera:

1)    zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wraz z określeniem   metod i formy pracy z uczniem;
2)    rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, z tym, że  w przypadku:
a)    ucznia niepełnosprawnego – zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,
b)    ucznia niedostosowanego społecznie – zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,
c)    ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym –  zakres działań  o charakterze socjoterapeutycznym,
3)    formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami;
4)    działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, określone przez zespół wymieniony w ust. 1, zgodnie z przepisami (zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach);
5)    zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia (inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności w zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne);
6)    zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań (realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu  o potrzebie kształcenia specjalnego).

9.    Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego oraz dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz na własny wniosek otrzymać kopię programu.W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu Wspierającego, rodzice są niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej   o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.

10.    Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno –pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę możliwości przydziału godzin nauczycielom w ramach art. 42 KN, z zachowaniem 40-godzinnego wymiaru czasu pracy.

11.    Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program edukacyjno – terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu w rozwoju ucznia, w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności działań.

§ 10

1.    Do obowiązków każdego nauczyciela w zakresie wspierania uczniów i świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniom należy:

1)    prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów;
2)    zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy;
3)    świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;
4)    dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniom do  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  

a)    posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach;
b)    posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;
c)    posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii;
d)    nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 4 lit. a – c, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  i placówkach.

Sposób dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 nauczyciel odnotowuje w opracowanych wymaganiach edukacyjnych dla oddziału /grupy.

5)    indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
6)    dostosowywanie metod pracy do sposobów uczenia się ucznia;
7)    udział w zebraniach organizowanych przez wychowawcę klasy;
8)    komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy;
9)    prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno –wyrównawczych, rewalidacyjno – kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym  i innych specjalistycznych); ( prowadzenie Dziennika innych zajęć nauczyciela – zgodnie z wewnętrznym ustaleniem Rady Pedagogicznej/porozumieniem między Radą Pedagogiczną a dyrekcją szkoły.
10)    współdziałanie  z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia;
11)    prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i behawioralnej;
12)    udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;
13)    stosowanie oceniania wspierającego ucznia.
13a) realizowanie zajęć z zakresu pracy z uczniem mającym trudności w nauce i uczniom zdolnym, zgodnie z poleceniem dyrektora.

ORGANY SZKOŁY

§ 11

1.    Organami szkoły są:

1)    Dyrektor Szkoły,
2)    Rada Pedagogiczna,
3)    Rada Rodziców,
4)    Samorząd Uczniowski.

2.    Statut określa szczegółowe kompetencje, zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

1)    Dyrektor szkoły

a)    kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
b)    sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju,
c)    sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców, opracowuje plan nadzoru pedagogicznego, dwa razy w roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
d)    przewodniczy Radzie Pedagogicznej, realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym, niezgodne zaś wstrzymuje o czym powiadamia organ prowadzący szkołę i organ nadzorujący,
e)    powołuje stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej,
f)    zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami,
g)    przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom szkoły,
h)    dysponuje środkami  określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
i)    opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły do 30 kwietnia każdego roku,
j)    dba o powierzone mienie,
k)    dokonuje oceny pracy nauczycieli, oceny dorobku zawodowego, wyznacza opiekuna stażu dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, zatwierdza plan rozwoju zawodowego, przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną dla nauczyciela stażysty,
l)    podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,
m)    współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim,
n)    prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,
o)    przestrzega postanowień statutu,
p)    jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom szkoły,
q)    corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym,
r)    dopuszcza do użytku szkolnego zaproponowane przez nauczycieli i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną programy nauczania,
s)    wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą,
t)    występuje z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
u)    przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom szkoły,
v)    opracowuje projekt planu finansowego szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
w)    kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zwolnienia z realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego,
x)    przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców propozycje realizacji zajęć wychowania fizycznego uwzględniając potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej; uwarunkowania lokalne;  miejsce zamieszkania uczniów; tradycje sportowe środowiska lub szkoły; możliwości kadrowe,
y)    organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole.

2)    Wicedyrektor szkoły
Do obowiązków wicedyrektora należy:

a)    Sporządzenie tygodniowego planu zajęć dydaktycznych,
b)    Opracowywanie planu nadzoru pedagogicznego w szkole,
c)    Organizowanie zastępstw doraźnych i długoterminowych,
d)    Obserwowanie zajęć lekcyjnych i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli według harmonogramu obserwacji zajęć,
e)    Opracowanie harmonogramu dyżurów nauczycielskich na terenie szkoły,
f)    Kontrola realizacji programu nauczania wybranych przedmiotów, kontrola dokumentacji szkolnej (dzienniki, arkusze, kronika szkoły, dzienniki zajęć pozalekcyjnych i inne),
g)    Współpraca z Radą Samorządu Uczniowskiego i Radą Rodziców,
h)    Opracowanie Planu Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli wspólnie z dyrektorem szkoły,
i)    Rozliczenie miesięczne nauczycieli z wykonywanych zastępstw, godzin z art.42 Ustawy KN,
j)    Współpraca przy opracowaniu projektu organizacyjnego szkoły,
k)    Opracowanie harmonogramu konkursów przedmiotowych i innych imprez objętych kalendarzem imprez gminnych, powiatowych, wojewódzkich,   
l)    Sprawowanie nadzoru nad praktykami studenckimi,
m)    Sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem organizacyjnym wycieczek szkolnych i wyjść do najbliższego otoczenia,
n)    Nadzorowanie estetyki i wystroju szkoły,
o)    Nadzorowanie nad organizacją imprez i uroczystości szkolnych,
p)    Wykonywanie poleceń dyrektora szkoły nieujętych w zakresie obowiązków, a wynikających z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i rytmicznej pracy szkoły.  
 

3)    Rada Pedagogiczna

a)    Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie jej statutowych zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, uprawnionym do wydawania aktów prawa na terenie szkoły,
b)    W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej,
c)    Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły,
d)    Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb,
e)    Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej:

•    zatwierdza plan pracy szkoły;
•    zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów;
•    przygotowuje zmiany statutu szkoły, uchwala jego nowelizację;
•    podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
•    może występować z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego;
•    odwołanie z funkcji dyrektora szkoły;
•    deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora;
•    opiniuje tygodniowy podział godzin;
•    opiniuje projekt planu finansowego;
•    opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach podziału stałych prac i zajęć;
•    opiniuje szkolny zestaw programów nauczania;
•    opiniuje przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji zajęć wychowania fizycznego uwzględniając potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej; uwarunkowania lokalne; miejsce zamieszkania uczniów; tradycje sportowe środowiska lub szkoły; możliwości kadrowe;
•    wyraża zgodę na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach;
•    wyraża zgodę na egzaminy poprawkowe z dwóch przedmiotów;
•    postanawia o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego;
•    postanawia o warunkowym promowaniu ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu, do klasy programowo wyższej - raz w jednym cyklu nauczania;
•    opiniuje organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
•    wyraża zgodę i podejmuje uchwałę o wycofaniu zgody na tworzenie oddziału międzynarodowego;
•    uchwala Program Profilaktyki i Wychowawczy Szkoły;
•    opiniuje powierzenie stanowiska wicedyrektora i innych kierowniczych stanowisk w szkole;
•    opiniuje przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
f)    Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, jej posiedzenia są protokołowane,
g)    Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw będących przedmiotem posiedzeń rady,
h)    Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego (Regulamin Rady Pedagogicznej).

4)    Rada Rodziców

a)    W szkole działa Rada Rodziców, Działalność Rady Rodziców przebiega w oparciu o regulamin opracowany przez rodziców. Regulamin określa cele, struktury i zasady działania Rady Rodziców. Określa tryb i procedury powoływania Rady Rodziców, precyzuje kompetencje i zadania, wskazując szczególnie te, które dotyczą prac Prezydium/Zarządu, Komisji Rewizyjnej. Regulamin Rady Rodziców określa zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszu Rady,              
b)    W szkole może powstać i działać Rada Szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi tego zagadnienia,
c)    Rodzice opiniują przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji zajęć wychowania fizycznego uwzględniając potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej; uwarunkowania lokalne; miejsce zamieszkania uczniów; tradycje sportowe środowiska lub szkoły; możliwości kadrowe,
d)    Rodzice opiniują przedstawiony przez dyrektora projekt planu finansowego szkoły,
e)    Rodzice opiniują przedstawiony przez dyrektora Szkolny Zestaw Podręczników,
f)    Rodzice opiniują Program Wychowawczy i Profilaktyki Szkoły.

5)    Samorząd Uczniowski

a)    W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły,
b)    Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez Radę Samorządu Uczniowskiego,
c)    Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów; samorząd może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących praw, takich jak:

•    prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
•    prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
•    prawa do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi;
•    prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
•    prawa do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego (Regulamin Samorządu Uczniowskiego).

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 12

1.    Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym powszednim dniu września, a kończą się w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu  pierwszego września.

2.    Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się śródrocznie w ciągu ostatniego pełnego tygodnia przed rozpoczęciem ferii, a roczne w ostatnim tygodnia przed zakończeniem zajęć dydaktycznych danego roku szkolnego, Szczegółowe zasady oceniania i klasyfikowania zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, który stanowi załącznik do statutu.

3.    Wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w pierwszy wtorek po świętach. Rok szkolny jest podzielony na 2 semestry. Pierwszy semestr kończy się w ostatnim pełnym tygodniu stycznia. Drugi semestr kończy się 31 sierpnia.

4.    Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do 30 kwietnia każdego roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący do 30 maja każdego roku.

5.    W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin i przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez organ prowadzący szkołę.

6.    Na podstawie arkusza organizacji szkoły dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 13

1.    Podstawową jednostką organizacyjną szkoły dla uczniów jest oddział.

2.    Liczba uczniów w oddziałach IV - VI (po ustaleniu z organem prowadzącym) nie powinna przekroczyć 25 uczniów.

1)    Istnieje możliwość tworzenia oddziałów w klasach I - III liczących do 27 uczniów na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego,
2)    W przypadku zwiększenia liczby uczniów do 27, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.

3.    Oddział można dzielić na grupy na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych i innych, na zajęciach z języków obcych oraz zajęć komputerowych,

4.    Podział na grupy jest obowiązkowy podczas ćwiczeń laboratoryjnych w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów, oraz w zasadzie na zajęciach z języków obcych i zajęć komputerowych w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów w klasach IV - VI.

5.    W oddziałach liczących mniej niż 24 uczniów można dokonywać podziału oddziału na grupy po zapewnieniu środków finansowych przez organ prowadzący szkołę.

6.    Zajęcia wychowania fizycznego powinny prowadzone być w grupach liczących nie więcej niż 26 uczniów, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej.

§ 14

1.    Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, z uwzględnieniem ochrony zdrowia i higieny pracy.

2.    Tygodniowy rozkład zajęć klas I – III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania, szczegółowy zaś rozkład zajęć ustala nauczyciel.

§ 15

1.    Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

2.    Godzina lekcyjna w klasach IV – VI trwa 45 minut.

3.    W klasach I - III o czasie trwania zajęć i przerwach między nimi decyduje nauczyciel prowadzący, uwzględniając możliwości psychofizyczne i percepcyjne uczniów, zachowując ogólny tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych.
   

§ 16

1. Szkoła posiada bibliotekę i czytelnię, które umożliwiają korzystanie z księgozbioru podręcznego i czasopism oraz wypożyczanie książek przez uczniów.

2. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarna i służy do realizacji:

1)    potrzeb i zainteresowań dzieci,
2)    zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły,
3)    doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela,
4)    popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
5)    popularyzowania wiedzy o regionie.

3. Do zbiorów bibliotecznych należą:

1)    programy nauczania, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
2)    lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów,
3)    wybrane pozycje z literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej,
4)    wydawnictwa informacyjne i albumowe,
5)    czasopisma dla dzieci i młodzieży,
6)    czasopisma ogólnopedagogicznej i metodyczne dla nauczycieli,
7)    czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne,
8)    wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli,
9)    zbiory multimedialne,
10)    materiały regionalne i lokalne.

4.    Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać dzieci z Przedszkola, uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Szkoły i rodzice.

5.    Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego i potrzeb wynikających z indywidualnej pracy z uczniem.

6.    Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor, który:

1)    zatwierdza zaproponowane przez bibliotekarza godziny otwarcia biblioteki,
2)    zatwierdza plan pracy biblioteki,
3)    zapewnia odpowiednie pomieszczenia, właściwe wyposażenie i środki finansowe na działalność biblioteki,
4)    wydaje decyzje w sprawie przeprowadzania skontrum zbiorów bibliotecznych oraz protokolarnego przekazania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika,
5)    zatwierdza regulamin biblioteki (czytelni, wypożyczalni).

7.    Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza:

1)    w zakresie pracy pedagogicznej:

a)    organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole,
b)    wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samokształcenia z użyciem różnorodnych źródeł informacji,
c)    wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwania źródeł informacji wykraczających poza program nauczania,
d)    wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc  w poszukiwaniu informacji potrzebnych do odrobienia zadań  domowych,
e)    przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym,
f)    organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową  i społeczną;

2)    w zakresie prac organizacyjno–technicznych:

a)    gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
b)    ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c)    wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
d)    wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
e)    selekcjonowanie zbiorów,
f)    prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki;

3)    udostępnianie książek i innych źródeł informacji:

a)    gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie różnych źródeł  informacji,
b)    gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
c)    pomoc w poszukiwaniu źródeł i doborze literatury,
d)    udzielanie porad bibliograficznych,
e)    kierowanie czytelników do innych bibliotek i ośrodków informacji;

4)    tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną:

a)    komputeryzacja biblioteki szkolnej,
b)    wzbogacanie zasobów biblioteki o najnowsze pozycje książkowe i źródła medialne,
c)    tworzenie nowych katalogów, kartotek, teczek tematycznych.

5)    rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się:

a)    imprezy,
b)    konkursy,
c)    wystawki,
d)    kiermasze;

6)    organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną:

a)    wycieczki edukacyjne,
b)    interdyscyplinarne koła zainteresowań,  
c)    spotkania i imprezy edukacyjne;

7)    współpraca biblioteki szkolnej z uczniami:

a)    poradnictwo w wyborach czytelniczych,
b)    pomoc uczniom w rozwijaniu własnych zainteresowań,
c)    pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów,  olimpiad   przedmiotowych, egzaminów,
d)    informacja o aktywności czytelniczej.
8)    współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami, środowiskiem i innymi bibliotekami odbywa się poprzez:
a)    wyposażanie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
b)    organizowanie imprez w środowisku lokalnym,
c)    wypożyczanie książek zainteresowanym rodzicom,
d)    informowanie rodziców o aktywności czytelniczej dzieci,
e)    organizację wycieczek do innych bibliotek,
f)    współuczestnictwo w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa,
g)    wspieranie działalności kulturalnej bibliotek na szczeblu miejskim,
h)    uczestnictwo w zajęciach bibliotecznych przeprowadzanych przez bibliotekarzy z innych bibliotek,
i)    udział w spotkaniach z pisarzami,
j)    udział w konkursach poetyckich i plastycznych.
8.    Rada pedagogiczna:
1)    opiniuje innowacje zgłaszane przez nauczyciela bibliotekarza,
2)    analizuje stan czytelnictwa (2 razy w roku szkolnym).

9.    Współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami odbywa się poprzez:

1)    udostępnianie  programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
2)    współpracę z nauczycielami w zakresie rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów,
3)    współdziałanie w tworzeniu warsztatu informacyjnego,
4)    zgłaszanie propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów,
5)    udzielanie pomocy w selekcji zbiorów,
6)    współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki,
7)    umieszczanie wykazu nowości w pokoju nauczycielskim  do wiadomości nauczycieli,
8)    współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów.

10.     Współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami, środowiskiem i innymi bibliotekami odbywa się poprzez:

1)    wyposażanie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
2)    współpraca przy  pozyskiwaniu dodatkowych  środków na wyposażenie biblioteki
3)    organizowanie imprez w środowisku lokalnym,
4)    pomoc rodziców przy doborze księgozbioru do Biblioteki
5)    wypożyczanie książek zainteresowanym rodzicom,
6)    informowanie rodziców o aktywności czytelniczej dzieci,
7)    organizację wycieczek do innych bibliotek,
8)    współuczestnictwo w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa,
9)    wspieranie działalności kulturalnej bibliotek na szczeblu miejskim,
10)    uczestnictwo w lekcjach bibliotecznych przeprowadzanych przez bibliotekarzy z innych bibliotek,
11)    udział w spotkaniach z pisarzami,
12)    udział w konkursach poetyckich i plastycznych.

11.    Każdy czytelnik biblioteki jest zobowiązany do oddawania w określonym terminie wypożyczanych zbiorów. Bezwzględnie należy rozliczyć się z biblioteką przed zakończeniem roku szkolnego.

12.    Inwentaryzacja zbiorów w bibliotece szkolnej przeprowadzana jest metodą skontrum na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

13.    Biblioteka działa w oparciu Regulamin Biblioteki.

§ 17

1.    Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do domu, dla uczniów zwolnionych z zajęć edukacyjnych oraz dla uczniów wymagających opieki pedagogiczno-psychologicznej w szkole funkcjonuje świetlica szkolna.

2.    Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego.

3.    Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki oraz rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

4.    W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

5.    Świetlica jest czynna od godziny 7.30 do 15.00.

6.    Uczniowie przebywający w świetlicy są pod stałą opieką wychowawców.

7.    Świetlica działa w oparciu o regulamin pracy świetlicy, zawierający również rozwiązania techniczne dowozu uczniów (Regulamin Świetlicy, Regulamin Dowozów).

8.    Zapisy do świetlicy szkolnej prowadzone są na podstawie podania rodziców/ prawnych opiekunów kierowane do dyrektora szkoły

§ 18

1.    Dla realizacji celów statutowych szkoła podstawowa zapewnia możliwość korzystania z:

1)    sal dydaktycznych z niezbędnym wyposażeniem,
2)    sali gimnastycznej wraz z zapleczem,
3)    terenu rekreacyjnego, boisk sportowych,
4)    pomieszczenia bibliotecznego i świetlicy szkolnej,
5)    archiwum,
6)    sekretariatu,
7)    gabinetu dyrektora,
8)    pracowni komputerowej.
 
 

DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI

§ 19

1.    Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.    W szkole wprowadza się dodatkową dokumentację:

1)    Dziennik Wychowawcy klasy;
2)    Dziennik Lekcyjny Nauczyciela.

3.    Dziennik Wychowawcy klasy zakłada się dla każdego oddziału.  Za jego prowadzenie odpowiada wychowawca klasy. W Dzienniku Wychowawcy klasy mają prawo dokonywać wpisu nauczyciele prowadzący zajęcia w całym oddziale lub grupach.

4.    Dziennik Wychowawcy klasy zawiera:

1)    listę uczniów w oddziale;
2)    plan pracy wychowawczej na I i II okres;
3)    sprawozdania wychowawcy z realizacji programu wychowawczego w poszczególnych okresach szkolnych;
4)    życzenie rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletnich uczniów o organizację nauki religii/etyki;
5)    sprzeciw lub jego brak na uczestnictwo w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie;
6)    zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia;
7)    zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na udział w zajęciach wyrównawczych, socjoterapeutycznych oraz innych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej przez szkołę;
8)    tematykę zebrań z rodzicami;
9)    listę obecności rodziców na zebraniach;
10)    kontakty indywidualne z rodzicami;
11)    karty informacyjne o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów;
12)    karty samooceny zachowania ucznia;
13)    karty proponowanych ocen zachowania przez nauczycieli i samorząd klasowy;
14)    przydział uczniów do grup międzyoddziałowych i międzyklasowych.

5.    Dziennik Wychowawcy przetrzymywany jest w pokoju nauczycielskim.
6.    Dziennik Wychowawcy podlega archiwizacji wg zasad dla grupy B – 5.

7.    Przebieg zajęć w grupach międzyoddziałowych, międzyklasowych i w grupach, utworzonych z podziału oddziału nauczyciel edukacji przedmiotowej odnotowuje w Dzienniku Lekcyjnym.

8.    Dziennik Lekcyjny (e-dziennik) zawiera:

1)    nazwisko i imię nauczyciela;
2)    nazwę realizowanych zajęć;
3)    wykaz tematów poszczególnych zajęć, potwierdzający ich przeprowadzenie oraz frekwencję uczniów na poszczególnych zajęciach;
4)    wykaz uczniów wchodzących w skład grupy rubryki do odnotowywania frekwencji na planowanych zajęciach;
5)    wykaz ocen cząstkowych w poszczególnych okresach szkolnych;
6)    wykaz ocen śródrocznych i rocznych.

9.    Nauczyciel, który jest zobowiązany do prowadzenia własnego dziennika lekcyjnego jest zobowiązany wypełniać go z zasadami obowiązującymi przy prowadzeniu obowiązującej dokumentacji szkolnej.

10.    Dziennik zajęć pozalekcyjnych do dokumentowania realizacji godzin wg art.42 ust. 2 pkt 2  prowadzi każdy nauczyciel zatrudniony w szkole. – /nie jest konieczny/

11.    Dziennik , o którym mowa w ust. 10 zawiera:

i.    imię i nazwisko nauczyciela;
ii.    wykaz zrealizowanych godzin w poszczególnych semestrach;
iii.    dokumentacje potwierdzającą zajęcia prowadzone jako:

1.    kółka zainteresowań , z planem pracy, wykazem uczniów, listą obecności uczniów, tematyką poszczególnych zajęć,
2.    zajęcia z uczniem zdolnym lub słabym, z tematyką zajęć, lista uczniów,
3.    zajęcia opieki świetlicowej ze wskazaniem formy, miejsca i uczniów objętych opieką,

12.    Dziennik Wychowawcy, Dziennik Lekcyjny i Dziennik Zajęć wg art. 42 KN są własnością szkoły.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 20

1.     W szkole zatrudnia się nauczycieli, logopedę, psychologa, asystenta nauczyciela oraz sekretarkę i pracowników obsługi.

2.    Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

3.    Obsługę finansową zapewnia księgowa – GZO Leśnica.

4.    W/w osoby wykonują zadania zgodne z ustalonym przydziałem obowiązków przez dyrektora szkoły.

§ 21

Zadania nauczycieli
1.    Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.    Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

1)    dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę;
2)    prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego  programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych  form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sadów, wybór odpowiedniego podręcznika   i poinformowanie o nim uczniów;
3)    kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
4)    dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
5)    tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie  dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;
6)    rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych,      
a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
7)    prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;
8)    wnioskowanie do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;
9)    dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

a)    posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania  i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach,
b)    posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia,
c)    posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii,
d)    nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w lit. a – c , który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
e)    posiadających opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń na wychowaniu fizycznym.

10)    bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy i umiejętności uczniów z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny;
11)    uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w wewnątrzszkolnym systemie oceniania;
12)    zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica;
13)    udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;
14)    informowanie rodziców o przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych ocenach według formy ustalonej w  Wewnątrzszkolnych   Zasadach  Oceniania;
15)    wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału
w konkursach, zawodach;
16)    udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;
17)    współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;
18)    indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;
19)    doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział  we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w  konferencjach  metodycznych oraz innych formach doskonalenia lub  inne instytucje w  porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN;
20)    aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych  przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole  zainteresowań lub innej  formie organizacyjnej;
21)    przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę miedzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć  oraz innych zapisów  K.P;
22)    prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
23)    kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej  ucznia;
24)    przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców;
25)    przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
26)    dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z  nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;

3.    W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1)    zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio  z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;
2)    inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,  w wymiarze 2 godzin w tygodniu;
3)    zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i  doskonaleniem zawodowym.
3a) inne zadania statutowe szkoły, wynikające z potrzeb wspierania ucznia lub potrzeb szkoły, zgodnie z poleceniem dyrektora/ zgodnie z porozumieniem pomiędzy Radą Pedagogiczną, a dyrektorem szkoły.

4.    Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać w okresach tygodniowych odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach zajęć działania wymienione w ust. 1 i 2.

5.    Nauczyciel winien prowadzić następującą dokumentację:

1)    e - dziennik i dzienniki innych zajęć,
2)    konspekty, scenariusze lekcyjne (nauczyciel stażysta),
3)    sprawozdania z działalności, za którą nauczyciel jest odpowiedzialny.

§ 22

1.    Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne problemowo- zadaniowe.

2.    Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.

3.    Zespół dokonuje wyboru programu nauczania oraz jego modyfikacji.

4.    Zespół opracowuje kryteria oceniania uczniów.

5.    Zespół opiniuje opracowane w szkole autorskie programy nauczania.

6.    Zespół organizuje wewnątrzszkolne doskonalenia nauczycieli.

7.    Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się. W przypadku uczniów klas  I–III szkoły podstawowej – obserwację ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się lub szczególnych uzdolnień.

8.    Nauczyciele, wychowawcy lub specjaliści informują bezzwłocznie wychowawcę klasy w przypadku, gdy stwierdzą,  że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

9.    Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.

10.    W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy konieczności  objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala wspólnie z dyrektorem szkoły, formy udzielania tej pomocy, okres jej  udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.

11.    Wychowawca klasy współpracuje z rodzicami ucznia, innymi nauczycielami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, uwzględniając wnioski zawarte w dokumentacji ucznia.

12.    Do zadań psychologa  w zakresie pomocy- psychologiczno-pedagogicznej należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów,
2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych,
3) zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja rożnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym  i pozaszkolnym poszczególnych uczniów,
4) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,
5) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,
6) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
7) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
8) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
9) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
10) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

13.    Do zadań logopedy w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

1)    prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,
2)    diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem,
3)    prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb,
4)    podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,
5)    prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń,
6)    wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych  i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

14.    W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, jest zadaniem zespołu, który z porozumieniu z dyrektorem, podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

15.    Podczas udzielania pomocy uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego formy i okres udzielania pomocy są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami prawa oświatowego. W powyższym programie uwzględniane są wnioski do dalszej pracy z uczniem, a o objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną informowani są pisemnie, przez dyrektora- rodzice ucznia.

§ 23

1.    Sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami sprowadza się do następujących zadań wychowawcy:

1)    tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów, podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów,
2)    współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie,
3)    utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów,
4)    współpracuje z pedagogiem/ psychologiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Strzelcach Opolskich,
5)    powiadamia o przewidywanym dla ucznia semestralnym / rocznym stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem nauki,
6)    prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej.

2.    Zadania wychowawcy klasy:

1)    Wychowawca klasy sprawuje bezpośrednią opiekę nad uczniami i kieruje życiem  zespołowym klasy.
2)    Głównym zadaniem wychowawcy klasy jest:

a)    prowadzenie, w powierzonej mu klasie, planowej pracy, zmierzającej do pełnej realizacji tego zadania,
b)    bliższe poznanie uczniów przez wychowawcę i utrzymanie z nimi stałego kontaktu,
c)    dobra znajomość uczniów i całego zespołu klasowego, poznanie warunków ich życia, potrzeb i właściwości co pozwoli wychowawcy na wytyczenie słusznego kierunku i stosowanie właściwych metod pracy,
d)    w celu skoordynowania i ujednolicenia oddziaływania wychowawczego na uczniów wychowawca działa w ścisłym kontakcie z nauczycielami i innymi pracownikami pedagogicznymi szkoły, którzy prowadzą zajęcia z uczniami danej klasy, współpracuje z rodzicami,

3)    Zadaniem wychowawcy klasowego jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

a)    stworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
b)    inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
c)    podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów, pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

4)    Wychowawca w celu realizacji powyższych zadań:

a)    otacza indywidualną opieką każdego ucznia,
b)    planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
•    różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespoły uczniów;
•    ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
c)    współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to również uczniów uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
d)    utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
•    poznania i ustalenia potrzeb ich dzieci;
•    współdziałania z rodzicami tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci, otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach;
•    wyłączania ich w sprawy klasy i szkoły.
e)    współpracuje psychologiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień ucznia,
f)    organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
g)    wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych.

3.    Ponadto  do obowiązków wychowawcy należą:

1)    troska o właściwy stosunek uczniów do nauki i o jak najlepsze wyniki nauczania, w szczególności:

a)    czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem pracy zadawanej do domu, utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami powierzonej mu klasy dla ustalenia jednolitych wymagań wobec uczniów i sposobów udzielania im pomocy w nauce szkolnej (zainteresowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych, którzy mają trudności w nauce),
b)    analizowanie wspólne z zespołem uczniowskim i nauczycielami przyczyn niepowodzeń uczniów w pracy szkolnej i podejmowanie środków zaradczych,
c)    pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników nauczania,
d)    dbanie regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn opuszczania przez nich zajęć, udzielenie wskazówek i podejmowanie inicjatywy w sprawie organizowania pomocy dla tych, którzy opuścili zajęcia szkolne i mają trudności w uzupełnianiu materiału,
e)    współdziałanie z bibliotekarzem szkolnym w organizowaniu czytelnictwa, pobudzanie uczniów do aktywnego udziału w pracach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
f)    systematyczne współdziałanie z psychologiem szkoły w celu wyeliminowania trudności wychowawczych,
g)    troska o wychowanie moralno-społeczne uczniów, w szczególności:
•    kształtowanie wzajemnych stosunków miedzy uczniami na zasadach życzliwości, wytwarzania atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich więzów koleżeństwa i przyjaźni;
•    egzekwowanie noszenia przez uczniów schludnego lub galowego stroju w zależności od sytuacji;
•    rozwiązywanie społecznej aktywności uczniów na terenie szkoły i szerszego środowiska m.in.: przyzwyczajenie uczniów do wspólnego gospodarowania na terenie szkoły i szerszego środowiska, wyrabianie w nich poczucia współodpowiedzialności za ład, czystość i estetykę szkoły, organizowanie w tym celu różnych form samoobsługi;
•    rozwiązywanie samorządnych form społecznego życia klasy;
•    interesowanie się udziałem uczniów w pracach organizacji uczniowskich, utrzymywanie kontaktu z opiekunami tych organizacji;
•    budzenie zainteresowania uczniów potrzebami środowiska, inspirowanie ich udziału na rzecz tego środowiska;
•    wywieranie wpływu na kształtowanie warunków życia w szkole, poza szkołą tak, aby sprzyjały ich rozwojowi i zaspokojeniu potrzeb zabawy, rozrywki oraz rozwijaniu inicjatywy i samodzielności;
•    współdziałanie w kierunku wyrabiania u uczniów nawyku rzetelnej pracy;
•    badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków zaradczych, udzielenie wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach, wychowawczych.
h)    opieka nad zdrowiem uczniów, w szczególności:
•    wdrażanie uczniów do dbania o higienę osobistą i stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad BHP życiu szkolnym i przedszkolnym;
•    interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się z lekarzem szkolnym i pielęgniarką oraz z rodzicami w sprawach ich zdrowia.
i)    wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy:
•    prowadzenie dziennika wychowawcy, dziennika elektronicznego i arkuszy ocen;
•    wypisywanie świadectw szkolnych;
•    wykonywanie innych czynności administracyjnych dotyczących klasy zgodnie z zarządzeniami władzy szkolnej i Rady Pedagogicznej.
j)    dla zachowania ciągłości i planowości pracy wychowawczej, wychowawca powinien ustalić na początku każdego roku szkolnego w porozumieniu z dyrektorem szkoły treść i formy swojej działalności wychowawczej, zgodnym ze Szkolnym Programem Wychowawczym,
k)    wychowawca klasy składa na posiedzeniach rady sprawozdanie z przebiegu i wyników swojej pracy,
l)    na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele przedmiotów i wychowawcy klasy są zobowiązani poinformować ucznia o przewidzianych dla niego stopniach okresowych (rocznych),
m)    o przewidywanym dla ucznia okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym należy poinformować ucznia i jego rodziców w formie pisemnej (z pieczątką szkoły) na miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej.  Kopię informacji do rodziców wychowawca zostawia w dzienniku wychowawczym,

2)    Wychowawca usprawiedliwia nieobecność ucznia w szkole na podstawie usprawiedliwienia napisanego własnoręcznie przez rodzica (prawnego opiekuna) lub na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza.

a)    usprawiedliwienie musi zawierać konkretną datę i powód nieobecności ucznia,
b)    czytelny podpis rodzica (opiekuna), zgodny ze wzorem podpisu złożonym w dzienniku wychowawcy,
c)    usprawiedliwienie nie może nastąpić później niż dwa tygodnie od ostatniego dnia nieobecności ucznia w szkole (po tym terminie nieobecność pozostaje nieusprawiedliwiona),

3)    Wychowawca  może zwolnić ucznia z zajęć lekcyjnych na pisemną prośbę rodzica (prawnego opiekuna). Na zwolnieniu rodzic musi dokonać zapisu „Odpowiedzialność prawną za nieobecność dziecka w czasie zajęć lekcyjnych i jego powrót do domu biorę na siebie”.

a)    W razie wątpliwości, co do wiarygodności napisanego zwolnienia,  wychowawca winien potwierdzić ją w rozmowie telefonicznej. Rodzic może osobiście zwolnić z zajęć szkolnych potwierdzając swoją tożsamość;
b)    W razie nieobecności wychowawcy w szkole ucznia może zwolnić tylko dyrektor (wicedyrektor) szkoły;
c)    Wychowawca lub dyrektor szkoły ma obowiązek  powiadomić o zwolnieniu ucznia nauczycieli, z którymi dany uczeń powinien mieć lekcje.

4)    Wychowawca klasy prowadzi

a)    dziennik wychowawcy,
b)    dokumentację spraw finansowych,
c)    plan pracy wychowawczej na dany rok szkolny,
d)    plan godzin i dyspozycji wychowawcy klasy,

5)    Sposób postępowania za dokumentacją stanowiącą wartość archiwalną. Wychowawca klasy zdaje dyrektorowi szkoły dokumenty stanowiące wartość archiwalną do końca roku szkolnego, najpóźniej w ostatnim dniu zajęć edukacyjnych każdego roku szkolnego.

4.    W szkole może być zatrudniony asystent nauczyciela w klasach I-III lub asystent wychowawcy świetlicy

1)    Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, lub wspieranie wychowawcy świetlicy. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub wychowawcy świetlicy,
2)    Asystenta zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.
3)    Asystentowi nie powierza się zadań określonych dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

5.    W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w szkole lub placówce publicznej może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej szkole lub placówce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 24

1.    Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy  7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
2.    Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

3.    Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej jest zwolnione z rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

4.    Do szkoły dyrektor przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony obwód szkoły.

5.    Dyrektor szkoły może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.

6.    Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.

7.    Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin Rekrutacji.

ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

§ 25

1.    Odroczenie obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny dokonuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

2.    Odroczenie dokonuje się na wniosek rodziców złożony w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia.

3.    Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

4.    W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązek szkolny może być odroczony nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

5.    Odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci posiadających orzeczenie                            o potrzebie kształcenia specjalnego dokonuje dyrektor szkoły , w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców złożony w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

6.    W przypadku potrzeby dalszego odroczenia obowiązku dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia rodzice są zobowiązani złożyć ponowny wniosek w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wnioski, o których mowa w ust.5 i 6 składa się nie później niż do 31 sierpnia.

7.    Do wniosku, o którym mowa w ust. 5 i 6 rodzic jest zobowiązany dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię , z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.

TRYB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

§ 26

1.    Dyrektor szkoły jako przewodniczący Rady Pedagogicznej:

1)    rozstrzyga sprawy szkolne wśród członków Rady Pedagogicznej, które pominięto w jej regulaminie,
2)    przyjmuje i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
3)    negocjuje w sprawach konfliktowych miedzy uczniami, rodzicami i nauczycielami,
4)    dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie,
5)    wynoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem dobra publicznego,
6)    wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli ich działalność narusza interesy szkoły,
7)    zawiesza wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli jest ona sprzeczna z prawem lub interesem szkoły i w terminie określonym w regulaminie rady uzgadnia sposoby postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały w przypadku braku rozstrzygnięcia przekazuje sprawę do rozwiązania organowi prowadzącemu,

2.    Spory, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora, Rady Pedagogicznej, wychowawców klas lub nauczycieli są rozpatrywane przy współudziale wszystkich zainteresowanych stron.

3.    Spory pomiędzy szkołą, a uczniami i ich rodzicami dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania rozpatruje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej; ich decyzje muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz zasadami ustalenia trybu odwoławczego zawartymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

4.    Rozstrzyganie sporu nie może przekroczyć 14 dni, chyba że przepisy prawa w tej sprawie stanowią inaczej. Spory, o których mowa w pkt. 3 są rozstrzygane w terminie 7 dni.

5.    Do rozstrzygnięcia sporu dyrektor może powołać komisję w składzie po dwóch przedstawicieli stron sporu.

6.    Nauczycielowi przysługuje odwołanie od ustalonej oceny wg zasad określonych odrębnymi przepisami.

7.    Kwestie sporne z nauczycielami uczeń rozwiązuje za pośrednictwem wychowawcy lub samorządu uczniowskiego.

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW UCZNIÓW

§ 27

1.    Rodzice mają prawo do:

1)    znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych dotyczących dzieci,
2)    uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów, przyczyn trudności w nauce,
3)    uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,
4)    wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu opinii na temat pracy Szkoły,
5)    uczestniczenia w lekcjach otwartych, uroczystościach i imprezach szkolnych.

2.    Rodzice mają obowiązek:

1)    dopełnić czynności związane ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
2)    informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o spełnianiu obowiązku szkolnego poza granicami Polski,   
3)    zapewnić dziecku warunki umożliwiające mu przygotowywanie się do zajęć szkolnych,
4)    dopilnować, aby dziecko regularnie uczestniczyło w zajęciach szkolnych. Nieusprawiedliwiona nieobecność na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych powoduje wszczęcie procedur związanych z wezwaniem rodziców do natychmiastowej realizacji obowiązku szkolnego przez ich dzieci,
5)    utrzymywać bieżący kontakt ze szkołą; uczestniczyć w zebraniach rodzicielskich zgodnie z terminarzem ustalonym przez dyrektora szkoły.

ODBIERANIE DZIECI ZE SZKOŁY

§ 28

1.    Dzieci do 7 roku życia mogą być odbierane tylko przez rodziców (prawnych opiekunów) z zastrzeżeniem pkt. 1 i 2.

2.    Do odbioru dziecka poniżej 7 r.ż. rodzice/prawni opiekunowie mogą upoważnić jedynie osobę pełnoletnią.

3.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody dyrektora lub wicedyrektora szkoły do odbioru dziecka poniżej 7 r.ż. rodzice/prawni opiekunowie mogą upoważnić osobę niepełnoletnią, która ukończyła lat 13, np.: niepełnoletnie rodzeństwo.

4.    Dziecko powyżej 7 r.ż. do ukończenia I-go etapu edukacyjnego na podstawie pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów może po skończonych zajęciach samodzielnie opuścić szkołę. Pisemną zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu rodzice/prawni opiekunowie składają wychowawcy klasy, do której dziecko uczęszcza.

PRAWA UCZNIÓW

§ 29

1.Uczeń szkoły ma prawo do znajomości swoich praw.

1)    szkoła dostarcza uczniom podstawowych informacji na temat ich praw,
2)    dyrektor szkoły umożliwia uczniom zapoznanie się ze statutem. Statut szkoły jest ogólnodostępny i znajduje się w kancelarii oraz na stronie internetowej szkoły: sp_zalesie_sl.wodip.opole.pl

2.Uczeń ma prawo do:

1)    otrzymania informacji dotyczących ucznia o zapadających w szkole decyzjach, takich jak np. ocena z przedmiotów.
2)    uczeń i jego rodzice mają prawo do bezpłatnego uzyskiwania informacji w zakresie nauczania, wychowania i opieki korzystając z dziennika elektronicznego.
3)    Wolności wypowiadania poglądów i opinii, w tym w sprawach ucznia to:

a)    możliwość wypowiadania własnych sądów światopoglądowych, opinii o bohaterach historycznych, literackich,
b)    możliwość wypowiadania opinii na temat programów i metod nauczania oraz spraw ważnych w życiu szkoły, klasy, samorządu,
c)    możliwość wygłaszania opinii, przedstawienia stanowiska (obrony) we własnej sprawie,
d)    możliwość przestawienia własnego stanowiska, gdy zapadają decyzje dotyczące uczniów.
4)    Wolność myśli, sumienia, wyznawania:
a)    uczeń ma możliwości uzewnętrznienia przekonań religijnych i światopoglądowych,
b)    szkoła zapewnia równe traktowanie, niezależnie od wyznawanej religii, światopoglądu,
c)    w szkole przestrzegana jest tolerancja wobec „inności” religijnej, kulturowej, etnicznej.
5)    Wolność zrzeszenia się:
a)    uczeń ma możliwość działania w samorządzie szkolnym,
b)    w szkole działa SU, który decyduje o ważnych sprawach dotyczących uczniów,
c)    uczniowie mają możliwość wydawania gazetki szkolnej, w której wypowiadają się na temat swojej działalności oraz w sprawach szkoły.

6)    Wolność od poniżającego traktowania i karania. W szkole nie wolno stosować kar naruszających godność i nietykalność cielesną ucznia:

a)    zakaz stosowania jakichkolwiek form przemocy fizycznej (ochrona nietykalności cielesnej),
b)    poszanowanie godności ucznia (zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania, stosowania presji psychicznej).

7)    Ochrona prywatności ucznia. W szkole prawo do prywatności oznacza:

a)    ochronę danych osobistych (np. informacje o stanie zdrowia, wyniki testów psychologicznych, informacje dotyczące rodziny - status materialny, wykształcenie rodziców, ewentualne problemy- alkoholizm, rozwód itp.),
b)    zakaz publicznego komentowania sytuacji rodzinnej, społecznej, osobistej ucznia.

8)    Równe traktowanie wobec prawa szkolnego. Oznacza to:

a)    jednakowe ocenianie i traktowanie ucznia bez względu na jego wygląd zewnętrzny, status rodzinny, społeczny czy status ucznia (dobry- słaby),
b)    równe traktowanie w sytuacji konfliktu ucznia – nauczyciela (możliwość dowiedzenia swoich racji),
c)    życzliwe i podmiotowe traktowanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
d)    odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych,
e)    do powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów z wiadomości: w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy,
f)    korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych.

3.Prawa proceduralne.

1)    W sytuacji nieprzestrzegania praw zawartych w Statucie przez uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły uczeń ma prawo:

a)    zwrócić się w danej sprawie do wychowawcy klasy,
b)    przez wychowawcę klasy ma prawo zwrócić się w danej sprawie do dyrektora szkoły,
c)    przez dyrektora szkoły i Radę Pedagogiczna do Rady Rodziców lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

2)    Ze swoją sprawą uczeń może zwrócić się w formie ustnej lub pisemnej.
3)    W imieniu dziecka mogą wystąpić rodzice.
4)    Działania wyjaśniające powinny być podjęte w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

OBOWIĄZKI UCZNIÓW

§ 30

1.    Uczeń ma obowiązek:

1) Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły.   
2) Zachowania się każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.
3) Noszenia schludnego stroju: stonowane kolory odzieży wierzchniej (bez jaskrawych i wielobarwnych strojów), nie noszenia biżuterii zagrażającej życiu i zdrowiu ucznia i innych, nie używania makijażu, bez farbowanych włosów i pomalowanych paznokci, nie noszenia krótkich spódnic i spodni biodrówek, bez bluzek z dużymi dekoltami, ucznia obowiązuje strój galowy podczas uroczystości szkolnych i lokalnych: granatowe lub czarne spodnie i spódnice, białe bluzki lub koszule.  
4) Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę: rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowania się zajęć szkolnych, uczestniczenia w wybranych przez siebie organizacjach młodzieżowych, zajęciach pozalekcyjnych lub wyrównawczych.  
5) Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych.
6) Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.
7) Postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycję szkoły, współtworzenia jej autorytetu.
8) Nie przynoszenia do szkoły przedmiotów wartościowych, dużych kwot pieniężnych (za zaginięcie tych przedmiotów szkoła nie ponosi odpowiedzialności).
9) Nie przynoszenia do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów np. ostrych narzędzi, materiałów wybuchowych i innych.
10) Nie używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły z pominięciem przypadków szczególnych po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły (wtedy telefon zostaje zdeponowany w sekretariacie szkoły). Nieprzestrzeganie wskazanych wyżej warunków powoduje odebranie urządzenia elektronicznego lub telefonu komórkowego przez nauczyciela po uprzednim wyłączeniu lub wyjęciu karty SIM; urządzenia elektroniczne i telefony komórkowe wydawane są rodzicom wraz dotyczące właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów:
11) Ucznia obowiązuje całkowity zakaz ćwiczeń na zajęciach sportowych i lekcjach wychowania fizycznego w biżuterii, okularach, zegarkach itp.
12) Dbanie o bezpieczeństwo, zdrowie własne oraz swoich kolegów, wystrzegać się szkodliwych nałogów: alkohol, papierosy, narkotyki.
13) We własnym zakresie naprawiać udowodnione, wyrządzone szkody materialne.
14) Przestrzegać zasad kultury współżycia, godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej.
15) Podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, ustaleniom Samorządu Uczniowskiego.
16) Okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym, przestrzegając społecznie akceptowane normy.
17) Uczniowie dojeżdżający mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach świetlicowych pod opieką nauczyciela świetlicy przed i po zakończonych zajęciach. Uczeń może być zwolniony z powyższych zajęć na pisemną prośbę rodzica i za zgodą nauczyciela świetlicy.
18) Uczeń ma obowiązek odjazdu do domu pierwszym autobusem szkolnym zaraz po zakończeniu lekcji.

NAGRODY I KARY

§ 31

1.    Uczniowie są nagradzani za:

1)    najwyższe wyniki w nauce,
2)    wzorową postawę,
3)    wybitne osiągnięcia,
4)    dzielność, odwagę.

2.    Uczeń klasy I – III może otrzymać następujące nagrody:

1)    dyplom na koniec roku szkolnego za osiągnięcie wspaniałych wyników w nauce oraz zachowaniu,
2)    list gratulacyjny dla rodziców na koniec I etapu edukacyjnego za wspaniałe wyniki w nauce i zachowaniu,
3)    pochwała wychowawcy wobec klasy,
4)    pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
5)    nagroda rzeczowa,
6)    bezpłatna wycieczka (możliwość),
7)    nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców,
8)    stypendium naukowe lub sportowe.

3.    Uczeń klasy IV – VI może otrzymać następujące nagrody:

1)    świadectwo z wyróżnieniem, dyplom oraz list gratulacyjny dla rodziców na koniec roku szkolnego za bardzo dobre wyniki w nauce:

a)    średnia ocen z wszystkich przedmiotów nauczania nie niższa niż 4,75
b)    wzorowa lub bardzo dobra ocena z zachowania

2)    pochwała wychowawcy wobec klasy,
3)    pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
4)    nagroda rzeczowa,
5)    bezpłatna wycieczka (możliwość),
6)    nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców,
7)    stypendium naukowe lub sportowe.

4.    Dyrektor szkoły jest zobowiązany poinformować rodziców o przyznanej uczniowi nagrodzie.

5.    Ustala się następujące rodzaje kar:

1)    upomnienie wychowawcy wobec klasy,
2)    upomnienie dyrektora,
3)    pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia przez wychowawcę i dyrektora,
4)    pozbawieniem na czas oznaczony prawa uczestnictwa w pracach Samorządu Uczniowskiego,
5)    zakazem uczestnictwa w niepłatnych, atrakcyjnych zajęciach,    
6)    uczeń może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem do innej szkoły-  za zgodą Kuratora Oświaty i dyrektora szkoły, do której jest przeniesiony,
7)    powiadomienie policji w przypadku:

a)    kradzieży (w porozumieniu z rodzicami dziecka pokrzywdzonego i na ich wniosek);
b)    bycia pod wpływem alkoholu na terenie szkoły;
c)    zażywania narkotyków, środków odurzających lub ich rozprowadzania na terenie szkoły;
d)    fizycznego i psychicznego znęcania się nad innymi uczniami;
e)    brutalności;
f)    dopuszczenia do innych wykroczeń, które naruszają ogólnie przyjęte zasady moralne i społeczne;
g)    obniżenia oceny z zachowania zgodnie z WSO.

8)    Niedopuszczalne jest stosowanie kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów.

PROCEDURY ODWOŁAWCZE OD WYMIERZONEJ KARY

§ 32

1.    Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy klasy lub rodziców, odwołanie kierowane jest do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary.

2.    Uczeń może odwołać się od kary na piśmie skierowanym do dyrektora szkoły.

3.    Dyrekcja szkoły jest zobowiązana informować rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE - CEREMONIAŁ SZKOŁY

§ 33

1.    Symbole narodowe – godło, flaga, hymn państwowy

1)    flagami dekorujemy szkołę z okazji świąt i rocznic państwowych oraz ważnych świąt szkolnych np. Rocznica Konstytucji 3 Maja i inne,
2)    w czasie żałoby narodowej zawieszamy flagi państwowe z czarną wstęgą, przed budynkiem szkoły,
3)    godło wisi w każdym pomieszczeniu szkoły,
4)    w każdej sali znajduje się krzyż zawieszony na ścianie obok godła państwowego.

2.    Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.    Zasada prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.

PROCEDURA WPROWADZANIA ZMIAN W STATUCIE SZKOŁY

§ 34

1.    Przygotowanie projektu zmian przez zespół zadaniowy.

2.    Przedstawienie projektu zmian Radzie Rodziców, Radzie SU oraz Radzie Pedagogicznej.

3.    Podjęcie uchwały zmieniającej zapisy w Statucie.

4.    Przesłanie znowelizowanego statutu do organu prowadzącego i nadzorującego, celem sprawdzenia zgodności zapisów statutowych z prawem.

5.    Pierwszy statut nadaje organ prowadzący, natomiast jego nowelizacja leży w gestii Rady Pedagogicznej.

6.    Jeśli znowelizowany statut nie jest zgodny z prawem, wówczas Kurator Oświaty może go uchylić w całości lub w części, której dotyczą zapisy niezgodne z prawem.

7.    Następuje to w drodze decyzji administracyjnej, od której organ nadający statut może się odwołać do MEN w terminie 14 dni.

8.    Jeśli w dalszym ciągu decyzja jest niekorzystna, wówczas istnieje  możliwość odwołania się do sądu administracyjnego.

9.    Uprawnioną do dokonywania nowelizacji statutu jest Rada Pedagogiczna, podejmując stosowną uchwałę.

10.    Inicjatorami projektu zmian mogą być:

1)    dyrektor szkoły, placówki, jako przewodniczący Rady Pedagogicznej
2)    Rada Rodziców,
3)    Samorząd Uczniowski,
4)    Organ Prowadzący,
5)    Organ Nadzoru Pedagogicznego.

11.    Statut jest opublikowany na stronach internetowych szkoły oraz w wersji papierowej do wglądu w kancelarii szkoły.

 

Uchwałą z roku 2012 Rada Pedagogiczna zatwierdziła Statut Szkoły Podstawowej im. Józefa Wilkowskiego w Zalesiu Śląskim.
Statut wszedł w życie z dniem jego zatwierdzenia.